Namelist - Gender : Female / Alphabet : VBack
NameMeaning
Vanesha
Vanshi
Vara
Varin
Variya
Varshi
Varshini
Varya
Vayya
vela
Vibha
Vibhi
Vidhi
Vidhi
Vidula
Vipasa
Vipula
Virika
Visha
Vridhi
Back