Namelist - Gender : Male / Alphabet : YBack
NameMeaning
Yaduraj
Yaduvir
Yagna
Yagnesh
Yagya
Yagyasen
Yagyesh
Yaj
Yajat
Yajnadhar
Yajnarup
Yajnesh
Yamahil
Yamajit
Yamajith
Yamir
Yash
Yashas
Yashvasin
Yatharth
Yathavan
Yatin
Yatindra
Yatish
Yatiyasa
Yatnesh
Yaudhavir
Yayin
Yogi
Yogine
Yojit
Back